Blog en
Jak na účetnictví SVJ - společenství vlastníků jednotek
27/03 2024 Petra Seková Kopírovat URLShare

Jak na účetnictví SVJ - společenství vlastníků jednotek

Podniky nejsou jediné, které se musí zabývat účetnictvím; toto pravidlo platí rovněž pro společenství vlastníků jednotek (SVJ). V tomto textu prozkoumáme, jakými regulacemi se účetnictví SVJ řídí, čím se liší a jakou účetní metodiku by měla takováto společenství uplatňovat.

SVJ, neboli společenství vlastníků jednotek, představuje právnickou osobu zaměřenou především na správu majetku, který není jejím vlastním. Tato společenství jsou typická pro bytové domy, kde každý vlastník má svůj byt a společně s ostatními vlastníky podíl na společných prostorách a areálu. Společenství má na starosti údržbu a správu celého domu.

Velikost SVJ může určovat, zda se jedná o mikro nebo malou účetní jednotku, což se odvíjí od velikosti majetku, obratu a počtu zaměstnanců. Pokud aktivní majetek nepřevyšuje 9 milionů Kč, roční obrat je menší než 18 milionů Kč a počet zaměstnanců nedosahuje více než 10, považuje se SVJ za mikro účetní jednotku.
Povinností SVJ je vést účetnictví, které může být dvojího druhu – daňová evidence nebo (podvojné) účetnictví. Za účetnictví je zodpovědný statutární orgán SVJ, tedy jeho výbor nebo předseda. SVJ mohou účetnictví zpracovávat interně nebo si najmout externího účetního specialistu.

Mikro účetní jednotky mohou aplikovat zjednodušené účetnictví, což znamená omezení v účtování rezerv, opravných položek, využití reálných hodnot při oceňování majetku, nebo vedení analytických a podrozvahových účtů. Přestože to může znít lákavě, zjednodušené vedení účetnictví není obecně doporučeno z důvodu nižší přehlednosti, což může ztížit členům SVJ pochopení, jak byly finance vynaloženy.

Účetní předpisy a zákony pro SVJ

Účetnictví SVJ upravují následující předpisy:

zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
vyhláška č. 504/2002,
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
SVJ vedou povinně účetnictví.

Účtová osnova a rozvrh SVJ

SVJ využívají účtovou osnovu pro neziskové organizace, která se liší od účetní osnovy pro firmy. Účtovou osnovu stanovuje vyhláška č. 504/2002 ve třetí příloze.

Směrná účetní osnova dle vyhlášky:

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

Účtové skupiny:
01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
06 – Dlouhodobý finanční majetek
07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Účtová třída 1 – Zásoby

Účtové skupiny:
11 – Materiál
12 – Zásoby vlastní výroby
13 – Zboží

Účtová třída 2 – Finanční účty

Účtové skupiny:
21 – Peněžní prostředky v pokladně
22 – Peněžní prostředky na účtech
23 – Krátkodobé úvěry
24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci
25 – Krátkodobý finanční majetek
26 – Převody mezi finančními účty

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy

Účtové skupiny:
31 – Pohledávky
32 – Závazky
33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
35 – Pohledávky za společností
36 – Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
37 – Jiné pohledávky a závazky
38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 – Volná

Účtová třída 5 – Náklady

Účtové skupiny:
50 – Spotřebované nákupy
51 – Služby
52 – Osobní náklady
53 – Daně a poplatky
54 – Ostatní náklady
55 – Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
56 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
57 – Aktivace
58 – Poskytnuté příspěvky
59 – Daň z příjmů

Účtová třída 6 – Výnosy

Účtové skupiny:
60 – Tržby za vlastní výkony a za zboží
64 – Ostatní výnosy
65 – Tržby z prodeje majetku
68 – Přijaté příspěvky
69 – Provozní dotace

Účtová třída 7 a 8
Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 podle vnitřního předpisu.

Účtová třída 9
Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky, závěrkové a podrozvahové účty

Účtové skupiny:
90 – Vlastní jmění
91 – Fondy
92 – Oceňovací rozdíly
93 – Výsledek hospodaření
94 – Rezervy
95 – Dlouhodobé úvěry a závazky
96 – Závěrkové účty
97 – 99 – Podrozvahové účty
Dle směrné účtové osnovy SVJ sestaví účtový rozvrh – laicky řečeno seznam všech účtů, které bude používat. V průběhu účetního období může SVJ účtový rozvrh doplňovat.
SVJ mají, stejně ostatní subjekty, povinnost dodržovat zásady účetnictví.

Počet klientů, kteří aktivně řeší ochranu hotovosti proti inflaci, se zvyšuje
26/05 2022 Filip Pištora

Počet klientů, kteří aktivně řeší ochranu hotovosti proti inflaci, se zvyšuje

Patříte také mezi lidi, kteří mají našetřené peníze uložené na běžných nebo spořicích účtech?

Více